FANDOM


Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

Professor: Gemma

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Aplicacions ofimàtiques: Implantació i atenció a l’usuari: 20 hores.
  • UF 2: Gestió electrònica del correu i l’agenda: 20 hores.
  • UF 3: Elaboració avançada de documents de text: 30 hores.
  • UF 4: Elaboració avançada de documents de càlcul: 30 hores.
  • UF 5: Elaboració avançada de documents amb bases de dades: 35 hores.
  • UF 6: Tractament d’imatge i vídeo – Presentacions: 30 hores.

Ofimatica