FANDOM


Mòdul 5: Xarxes locals

Professor: Rosa Pujol

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Introducció a les xarxes locals: 66 hores.
  • UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors en xarxes locals cablejades i sense fils: 66 hores.
  • UF 3: Detecció i resolució d’incidències en xarxes locals: 33 hores